หนังสือเอกสารแจ้งสถานศึกษา

หนังสือ เอกสาร แจ้งสถานศึกษา
หนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐ

ก.ย.18 แบบติดตาม ประเมินผล โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by BME Admin on 18/9/2564 8:54:56

Read More..

พ.ค.05 การติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
Created by on 5/5/2564 10:19:51

Read More..

พ.ย.12 รายละเอียดโครงการและกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของสำนัก
Created by BME Admin on 12/11/2563 15:25:21

Read More..

ก.ย.21 ขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Created by BME Admin on 21/9/2563 10:29:11

Read More..

ก.ค.02 แบบติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Created by BME Admin on 2/7/2563 14:59:57

Read More..

มิ.ย.10 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เพื่อความยั่งยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Created by BME Admin on 10/6/2563 10:59:26

Read More..

มิ.ย.09 แบบสำรวจ V-Net
Created by BME Admin on 9/6/2563 9:48:14

Read More..

พ.ค.29 ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเฝ้าระวัง ป้องก้น ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)
Created by BME Admin on 29/5/2563 10:37:06

Read More..

เม.ย.15 แบบสำรวจการติดตามและรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
Created by BME Admin on 15/4/2563 12:12:15

Read More..

ก.พ.27 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เพื่อความยั่งยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by BME Admin on 27/2/2563 9:43:53

Read More..

More

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487