ดาวน์โหลดรูปเล่มและรายงาน

CategoryArticleList

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน และคู่มือ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษากลุ่มภาคใต้ (เชิงประจักษ์) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
Created by bme in 12/11/2555 13:39:27

รายงานประจำปี 2555
Created by bmeadmin in 18/2/2556 13:53:12
รางานประัจำปี 2555
รายงานการมีส่วนร่วม (PMQA)
Created by bmeadmin in 27/3/2556 15:51:33

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (4 ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
Created by bmeadmin in 14/5/2556 11:24:56
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (4 ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดเลือกภาพประกอบ การจัดทำรายงานประจำปี
Created by bmeadmin in 15/8/2556 20:50:31

รายงาน 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
Created by bmeadmin in 31/10/2556 10:42:08

รายงานสรุปติดตามโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนฯ
Created by bmeadmin in 6/1/2557 11:34:36

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ
Created by bmeadmin in 1/4/2557 9:41:03

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bmeadmin in 20/5/2557 16:36:36
รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกอบการบรรยายฯการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 7-9 กันยายน 2558
Created by bmeadmin in 10/9/2558 14:27:18


More

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487