การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและประมง

ผลงานด้านการเกษตร


VEC DIGITAL FARMING BY STI :
จัดทำโดย สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

6 เดือนภารกิจการขับเคลื่อนอาชีวศกึษาเกษตรสร้างชาติ:
​จัดทำโดย สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

47 AGI BY STI : จัดทำโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม