การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 1)

แบบสำหรับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

แบบสำหรับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

แบบสำหรับศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

แบบสำหรับสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา/หน่วยศึกษานิเทศก์

แบบสำหรับสถานศึกษา 25 แห่ง 

แบบสำหรับสถานศึกษา 6 แห่ง กิจกรรม ห้องเรียนอาชีพ

แบบสำหรับสถานศึกษาศูนย์ฯ ทวิภาคีเขตพื้นที่ 1 แห่ง