ติดต่อเรา

Your Contact Information

Your Feedback

ที่อยู่

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-026-5555 , 02 281 5555


ฝ่ายบริหาร

นางพนอ ศรีเด่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ, งานพัสดุ, งานสารบรรณ, งานบุคลากร, งานสารสนเทศ 
โทร : 02 026 5555 ต่อ 4000 หรือ 02 281 5555 ต่อ 1900 


งานเลขานุการหน้าห้อง

นางยุพเยาว์ บุญชม, นางสาวนันทิญาพร นาเรือง
โทร : 02 281 5555 ต่อ 1800 


กลุ่มติดตามและรายงานผล

นายสกุลชัย ลัพกิตโร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล
งานติดตามสถานศึกษา, ติดตามการดำเนินงานเกษตร, ติดตามปัญหาฝุ่นละออง PM2.5, ติดตาม COVID2019, ติดตามหลักสูตรระยะสั้น
โทร : 02 026 5555 ต่อ 4020 หรือ 02 021 5555 ต่อ 1804


กลุ่มประเมินผล

นายกิตติธัช สันธานเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล
รายงานประจำปี, รายงานสัปดาห์, รายงานผลตามนโยบายรัฐมนตรี, รายงานผลสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน
โทร : 02 026 5555 ต่อ 4005  หรือ 02 281 5555 ต่อ 1905