ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด รายงาน และเอกสารต่างๆ

 DescriptionCreated Date 
เอกสารประกอบการบรรยายของผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศกึษา20/9/2564Download
รายละเอียดโครงการและกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของสำนัก12/11/2563Download
แนวทางการนำเข้าข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1/9/2563Download
(WORD) แแบบติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสอศ.14/7/2563Download
(PDF) แบบติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสอศ. 2/7/2563Download
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยั้่งยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.256210/6/2563Download
การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษากับแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี9/6/2563Download
ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256318/5/2563Download
รายงานการติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 53/4/2563Download
่รายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจดัการอาชีวศึกษาเกษตรกรรม และประมงเพื่อความยั่งยืน (ระยะเร่งด่วน) 1/4/2563Download
การติดตามและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)4/3/2563Download
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง inphographic โดย ปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์31/1/2563Download
แบบฟอร์รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน29/1/2563Download
ผลงานเด่นด้านการเกษตร21/1/2563Download
รายงานผลการประเมินผลการจัดงานสัปดาห์ของวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ “อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข” ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธันวาคม 25628/1/2563Download
แบบการรับรองการนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)3/12/2562Download
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ20/6/2562Download
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.256120/6/2562Download
แบบสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสอศ.ปีงบประมาณ 256222/5/2562Download
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา28/2/2562Download
แบบสอบถามความคิดเห็น การดำเนินงานของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 256117/1/2562Download
แบบฟอร์มขอข้อมูลโครงการ พ.ร.บ.256214/1/2562Download
รายงานการติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 48/1/2562Download
แบบติดตามและประเมินผลสภาพการดำเนินงานการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 25628/1/2562Download
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา17/12/2561Download
รายงานการสำรวจการตัดสินใจเลือกเรียนสายวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา17/12/2561Download
รายงานการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 256117/12/2561Download
เอกสารประกอบการบรรยายการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (เลขาธิการ สอศ.)17/12/2561Download
รายงานการติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะของสถานศึกษา สังกัด สอศ. ครั้งที่ 317/12/2561Download
แบบติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี28/5/2561Download
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมติการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ18/4/2561Download
รายงานการติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 231/1/2561Download
รายงานการดำเนินงานของ สอศ.ปี 25619/1/2561Download
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายของประเทศไทย 4.018/10/2560Download
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 100 เรื่อง เพื่อลดจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม18/10/2560Download
- เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการ "ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ และพัฒนาการบริหารงานแบบมุ่งผล5/10/2555Download
- สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเินินงานของสถานศึกษาผ่านระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ (R-Scorecard)5/10/2555Download
- ตัวอย่างแบบ ปย.2 (ปรับแก้จากวิทยากร)5/10/2555Download
- แบบรายงาน / ปฎิทินและกรอบการจัดทำรายงานประจำปี 25555/10/2555Download
- แบบสอบถามสภาพความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารการติดตามและประเมินผลการจัดอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปสู่การปฎิบัติจริง24/9/2555Download
- การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับทวีภาคีกับสมาคมโรงแรมไทย24/9/2555Download
- แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา20/9/2555Download
- รายงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา20/9/2555Download
- แบบสอบถามออนไลน์เพื่อการติดตามแนวทาง / มาตรการของสถานศึกษาในการป้องกัน นักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท20/9/2555Download
- แบบสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (๔ ภูมิภาค) ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕28/3/2555Download
- เอกสารการรายงานปรับตามข้อเสนอการประชุมวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕28/3/2555Download