ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพนอ ศรีเด่น
เจ้าพนักงานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


บทบาทหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(คลิ๊กดุขนาดต้นฉบับที่ภาพ)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บุคลากรด้านสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ

 
นางสาวปณิศรา  นาคหวัง   นางสาววิภาวี ฉิมบุญอยู่
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

บุคลากรด้านบุคลากร

 
นายศราวุฒิ  สมศรี   นางสาวเปรมจิต มณีแกม
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
  พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)

บุคลากรด้านการเงิน และพัสดุ

 
นางสาวอำไพ วิจิตรสมบัติ   นางสาวขวัญใจ แซ่ลิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรด้านเลขานุการ

 
นางสาวณิชชา ชุมจันทร์    นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
  พนักงานบริการ 
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

บุคลากรด้านสารสนเทศ

 
นายศราวุฒิ  สมศรี   นางสาวพจนีย์ ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
  พนักงานบริการ
(ด้านสารสนเทศ)

บุคลากรด้านเอกสาร

 
นายสุทิน เพ็งสว่าง   นายสมพงษ์  สุทธิทรัพย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ๑   พนักงานขับรถยนต์ ส๒

หนังสือเวียน

เม.ย.26 คำสั่ง WFH
Created by BME Admin on 26/4/2564 12:18:14

Read More..