กลุ่มติดตามและรายงานผล

กลุ่มติดตามและรายงานผล

---

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสกุลชัย  ลัพกิตโร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล


บทบาทหน้าที่กลุ่มติดตามและรายงานผล

(คลิ๊กดูขนาดต้นฉบับที่ภาพ)

หนังสือแจ้งเวียนส่วนกลาง

พ.ค.14 แบบฟอร์มโครงการหรือการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (BigRock)
Created by BME Admin on 14/5/2564 10:05:53

Read More..

พ.ย.12 รายละเอียดโครงการและกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของสำนัก
Created by BME Admin on 12/11/2563 15:25:21

Read More..

พ.ค.18 ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Created by BME Admin on 18/5/2563 14:10:43

Read More..

ม.ค.08 การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
Created by BME Admin on 8/1/2563 10:02:36

ด่วนที่สุด กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ...
Read More..

ธ.ค.03 การรับรองการนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบ eMENSCR
Created by BME Admin on 3/12/2562 9:18:39

Read More..

หนังสือแจ้งเวียนสถานศึกษา

เม.ย.23 การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Created by BME Admin on 23/4/2561 17:10:24

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือติดตามการดำเนินงานของสถานศึก...
Read More..

มิ.ย.22 รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาและรายงานข้อมูลไม่สมบูรณ์
Created by BME Admin on 22/6/2561 13:47:14

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาและราย...
Read More..

ก.พ.24 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Created by BME Admin on 24/2/2563 14:57:55

Read More..

ก.พ.27 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เพื่อความยั่งยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by BME Admin on 27/2/2563 9:43:53

Read More..

มิ.ย.09 แบบสำรวจ V-Net
Created by BME Admin on 9/6/2563 9:48:14

Read More..

ก.ย.21 ขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Created by BME Admin on 21/9/2563 10:29:11

Read More..