ข้อมูลประกอบการบรรยายฯการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 7-9 กันยายน 2558 | 3070
 
 

 

 

 
ผู้บรรยาย หัวข้อการบรรยาย  
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผลิตกำลังคนให้ตรงความต้องการของประเทศเพื่อเพิ่ม
  ขีดความสามารถการแข่งขันฯ  
นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาอาชีวศึกษา
ศ.(พิเศษ)วิชา มหาคุณ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
นายถาวร ชลัษเฐียร Roadmap การพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยภาคเอกชน
ผู้บรรยาย หัวข้อการบรรยาย  
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง และคณะ การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย  
     -  Civec ความร่วมมือต่างประเทศ
     -  สนผ. แผนและการบริหาร งบประมาณปี 2559
     -  สม. ผลการดำเนินงานปี 2558 โครงการตามพรบ.
นายวณิชย์  อ่วมศรี  ผลการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
    - ดร.ประชาคม จันทรชิต การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
     - สมอ. ผลการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ของสมอ.
     - ศทอ.

 
การนำ ICT มาใช้เพื่อปฏิรูปการอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน

 


 
     - สสอ. การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สอศ.
     - ศน. แผนงานโครงการ หน่วยศึกษานิเทก์

ผู้บรรยาย หัวข้อการบรรยาย  

ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม

ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
   -  กพร.
 
ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
 ของกพร.
   -  สตอ. ผลการดำเนินงานของ สตอ.
   - ศพก ผลการดำเนินงานของ ศพก.
   - ศชต. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เลขาธิการฯ สอศ. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487