ารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการติดตามผล การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพัฒนา ศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ | 75
 
 

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487