การติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 | 799
 
 

สำนักติดตํามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแผนการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภําพ และประสิทธิผล

ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ Download เอกสารสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานเบื้องต้น ก่อนนำเข้าข้อมูลสู่ระบบได้ที่นี่ 

 

แผนการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 

 

เครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เลือกรูปแบบการ Download

     

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487