ผลงานวิจัย|ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2 Boutique Technology อาชีวศึกษาเกษตร “จิ๋วแต่แจ๋ว” The 2 nd National Conference of the Institution of Agricultural Vocational Education (NAVE 2020)


ผลงานวิจัย : Integrated Learning Management to Develop Coding Skills for Smart Farming with Internet of Things (IoT) Technology

Book of Abstracts     

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Research and Innovation) “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” (Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century) ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


ผลงานวิจัย :   Integration of Teaching and Learning on the Internet of Things (IoT) through Project-based learning

IVENE 4 1st Conference Proceeding

 
   

 

ผลงานด้านการเกษตร


 

 

วารสารเผยแพร่