ผลงานวิจัย|ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2
Boutique Technology อาชีวศึกษาเกษตร “จิ๋วแต่แจ๋ว”
The 2 nd National Conference of the Institution of Agricultural Vocational Education
(NAVE 2020)


ผลงานวิจัย : Integrated Learning Management to Develop Coding Skills
for Smart Farming with Internet of Things (IoT) Technology

Book of Abstracts     

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
(The 1st National Conference on Research and Innovation)
“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษที่ 21”
(Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand
for the 21st Century)

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4


ผลงานวิจัย :   Integration of Teaching and Learning on the Internet of Things (IoT) through Project-based learning

IVENE 4 1st Conference Proceeding 

 

 

 


ผลงานด้านการเกษตร


 

 

วารสารเผยแพร่