ดาวน์โหลดเอกสาร : แผ่นพับ ควบคุมภายใน
                          ดาวน์โหลดเอกสาร : เล่มระเบียบ ตรวจเงินแผ่นดิน 2544
                          ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน


                          ดาวน์โหลดเอกสาร : Power point วิทยากร อ.อัจฉรา อัคนิทัต โครงการส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมเอกสารตัวอย่าง ปย.2  5 ภาค

                                         ดาวน์โหลดเอกสาร : Power point พร้อมเอกสาร  วิทยากรกลุ่ม นางสาวนิชาภา ดวงเอ้ย โครงการส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2557  5 ภาค


                                        

                         ดาวน์โหลดเอกสาร : ปย.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย  จังหวัดเชียงใหม่   

                         ดาวน์โหลดเอกสาร : ปย.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                         ดาวน์โหลดเอกสาร : ปย.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย  จังหวัดสุพรรณบุรี  

                        ดาวน์โหลดเอกสาร : ปย.2 กิจกรรมกลุ่มย่อย  จังหวัดชลบุรี  


แบบฟอร์ม  ปย.1             

แบบฟอร์ม  ปย.2  

แบบฟอร์ม  ปอ.1  

แบบฟอร์ม  ปอ.2 

แบบฟอร์ม  ปอ.3