รายงานข้อมูลยืนยันการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ ETOE
Created by bmeadmin on 3/15/2017 3:05:53 PM

ด่วนที่สุดขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลยืนยันแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 ที่ url : monitor.vec.go.th/etoe เลือกชีทแบบยืนยัน ภายในพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560


rating
  Comments