โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปี 2559
Created by bmeadmin on 1/20/2016 4:28:59 PM


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

๑.  หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
    แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์

๒.  สำเนาใบโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.๒๔๑)
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ปวช.
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ปวส.
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ระยะสั้น
๓.  รายละเอียดโครงการ (บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ + โครงการ)

๔.  กรอบการดำเนินงาน (บันทึกขออนุมัติกรอบการดำเนินโครงการ สอศ.เห็นชอบ)


rating
  Comments