รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
Created by bmeadmin on 1/29/2015 2:53:29 PM

การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา


การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาprint
Attached Files
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการโดนจัดสรรงบประมาณสถานศึกษาขนาดเล็ก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รหัสงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าบ แบบ ง.241
หนังสือนำ การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ
rating
  Comments