ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงาน และคู่มือ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษากลุ่มภาคใต้ (เชิงประจักษ์) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
Created by bme in 11/12/2012 1:39:27 PM

รายงานประจำปี 2555
Created by bmeadmin in 2/18/2013 1:53:12 PM
รางานประัจำปี 2555
รายงานการมีส่วนร่วม (PMQA)
Created by bmeadmin in 3/27/2013 3:51:33 PM

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (4 ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
Created by bmeadmin in 5/14/2013 11:24:56 AM
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (4 ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดเลือกภาพประกอบ การจัดทำรายงานประจำปี
Created by bmeadmin in 8/15/2013 8:50:31 PM

รายงาน 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
Created by bmeadmin in 10/31/2013 10:42:08 AM

รายงานสรุปติดตามโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนฯ
Created by bmeadmin in 1/6/2014 11:34:36 AM

รายงานสรุปการบรรยายของผู้บริหารและสาระสำคัญของการประชุมกลุ่มปฏิบัติการ
Created by bmeadmin in 4/1/2014 9:41:03 AM

รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bmeadmin in 5/20/2014 4:36:36 PM
รายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อมูลประกอบการบรรยายฯการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 7-9 กันยายน 2558
Created by bmeadmin in 9/10/2015 2:27:18 PM
ผู้บรรยาย หัวข้อการบรรยาย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร การพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผลิตกำ...

More

ฟฟฟฟฟฟ