ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
Created by bmeadmin on 1/6/2017 9:54:02 AM

DOWNLOAD แบบรายงานผลการดำเนินงาน Read More..


การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ (ส่วนกลาง)
Created by bmeadmin on 4/5/2017 3:06:48 PM

Read More..


รายงานข้อมูลยืนยันการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ ETOE
Created by bmeadmin on 3/15/2017 3:05:53 PM

ด่วนที่สุด ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูล ยืนยันแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน สมรรถนะ Educati... Read More..


พระกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา
Created by bmeadmin on 3/2/2017 2:41:22 PM

Read More..


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของ สอศ.ครั้งที่ 1
Created by bmeadmin on 2/20/2017 11:01:40 AM

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มประเมินผล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่า... Read More..


รายงานประจำปี 2558 สอศ.
Created by bmeadmin on 12/9/2016 2:59:51 PM

DOWNLOAD รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของ สอศ. Read More..


เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2560
Created by bmeadmin on 11/4/2016 2:15:53 PM

Download 1. บรรยายพิเศษ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. นโยบายประเทศไทย 4... Read More..


ขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา" ปีงบประมาณ 2559
Created by bmeadmin on 9/12/2016 1:22:23 PM

Read More..


แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สอศ.
Created by bmeadmin on 5/11/2016 3:30:38 PM

Download ๑. คำชี้แจง ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ชุดที่ ๑ 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานของส... Read More..


รายงานผลการดำเนินงาน ของสอศ. (ไตรมาส 2)
Created by bmeadmin on 4/18/2016 2:21:07 PM

Download >> บันทึกข้อความ สตอ.กป/078 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ สอศ. ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มี... Read More..


Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last