๑.  หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

    แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามภารกิจโครงการ 
    แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์

๒.  สำเนาใบโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.๒๔๑)
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ปวช.
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ปวส.
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ระยะสั้น

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา" 

         ปีงบประมาณ 2559

* สำหรับสถานศึกษาของรัฐ
* สำหรับสถานศึกษาเอกชน


คลิ๊ก แบบฟอร์มรายงานผลการออกกลางคันตามบริบท 

คลิ๊ก แบบฟอร์มรายงานผลการออกกลางคันตามกิจกรรมบังคับคลิ๊กเพื่อ  ดาวน์โหลดเอกสาร การศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา คลิ๊กเพื่อ Download เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

๑.  หนังสือการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
    แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลระบบออนไลน์

๒.  สำเนาใบโอนจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.๒๔๑)
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ปวช.
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ปวส.
    >> ใบโอนจัดสรรผลผลิต ระยะสั้น
๓.  รายละเอียดโครงการ (บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ + โครงการ)

๔.  กรอบการดำเนินงาน (บันทึกขออนุมัติกรอบการดำเนินโครงการ สอศ.เห็นชอบ)


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : กำหนดการ ประชุมวิชาการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 58 new1
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : แผนที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ new1

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : ผลผลิต ปวช. 
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : ผลผลิต ปวส. 
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : ผลผลิต ระยะสั้น 

คลิ๊กเพื่อเข้า : ระบบรายงานภารกิจตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปี 2558
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : แบบฟอร์มการรายงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

 facebook : ครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน   updated อัพเดทวันที่ 12 พ.ค. 58
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด : ตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบกสนรายงานผล (ไฟล์ .xlsx) 

* หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดเอกสาร รบกวนแจ้งได้ที่ E-mail : nview_ider@hotmail.com


คลิ๊กเพื่อเข้า :

รายชื่อผู้เข้าพักการเสวนาแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ การลดปัญหาการออกกลางคันฯ 
คลิ๊กเพื่อเข้า : การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ครั้งที่ 2-ส่วนที่ 1  

คลิ๊กเพื่อเข้า : การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ครั้งที่ 2-ส่วนที่ 2 

คลิ๊กเพื่อเข้า : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คลิ๊กเพื่อเข้า : แบบสำรวจการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามหนังสือ สตอ. ที่ศธ.0603/070 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2557.