กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 1

http://hr.vec.go.th/

พนักงานราชการ

 Title 
- บันทึกการปฏิบัติราชการDownload
- แบบ ประเมินพนักงานราชการ ปผ.พนร 1-4 Download
- หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สอศ.Download
- การกำหนดรหัสสาขาวิชา พนร.ตำแหน่งครู(Tech-code)Download
- แบบใบลาออกของพนักงานราชการ Download
- แบบฟอร์มหนังสือขอสละสิทธิการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Download
- แนวทางการใช้บัญชีสอบพนักงานราชการDownload
- แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภทบริการDownload
- แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประเภททั่วไปDownload

บริหารงานบุคคล

 Title 
- บันทึกการปฏิบัติราชการDownload
- ตัวอย่างการเขียนผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษDownload
- คำร้องขอย้ายDownload
- คำร้องขอโอนDownload
- แบบใบลาพักผ่อน ขรก. พลเรือนสอศ.Download
- แบบใบลาป่วย ขรก. พลเรือนสอศ.Download
- แบบใบรับรองแพทย์ ก.พ.Download

ฟฟฟฟฟฟ