วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ PDF Print E-mail

วิสัยทัศน์
    สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นติดตามและประเมินผล

การจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

พันธกิจ

.  ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ

๒.  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

.  จัดทำรายงานและเผยแพร่ผลการจัดการอาชีวศึกษาต่อสาธารณะ

๔.  ส่งเสริมการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ