ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

๑.  สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการติดตามและประเมินผลให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

.  พัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

.  สร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายการติดตามและประเมินผล

.  พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อการติดตามและประเมินผล

.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผล  และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน