ภารกิจหลัก


 ภาระกิจหลัก      
         สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจหลักในการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ นิเทศ ส่งเสริม และประสานงาน การติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเป็นกลไกกำกับผลการปฎิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาของไทยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้
๑.ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ
๒.ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา
๔.ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย