โครงการเสริมสร้าง คุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็ก

                       แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดเองตามบริบท

                                                แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

      ***กรณีสถานศึกษาตั้งใหม่***แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สถานศึกษากำหนดเองตามบริบท

      ***กรณีสถานศึกษาตั้งใหม่***แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

>> คลิ๊ก download * เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาขนาดเล็ก

                * แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างเสริม
                  คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


>>หนังสือนำแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ ๑ สถานศึกษา ๑๐๘ แห่ง
  ๑. หนังสือนำแจ้งสถานศึกษาที่มีผู้เรียนไม่เกิน ๖๐๐ คน จำนวน ๑๐๑ แห่ง
  ๒. หนังสือนำแจ้งสถานศึกษาจัดตั้งใหม่ จำนวน ๓ แห่ง (วก.แจ้ห่ม, วก.ฟากท่า, วบท.สมุย)
  ๓. หนังสือนำแจ้งสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง
     (วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, วษท.พะเยา, วก.สุไหงโก-ลก, วอศ.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ รายงานการโอน (แบบ ง.๒๔๑) และรหัส GFMIS (ผลผลิต ปวช.)
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ รายงานการโอน (แบบ ง.๒๔๑) และรหัส GFMIS (ผลผลิต ระยะสั้น)
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ รายงานการโอน (แบบ ง.๒๔๑) และรหัส GFMIS (ผลผลิต ปวส.)
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มรายงานฯ สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑๐๑ แห่ง
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มรายงานฯ สำหรับสถานศึกษาจัดตั้งใหม่ จำนวน ๓ แห่ง
>>สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มรายงานฯ สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ แห่ง
>>รายละเอียดโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล้กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปี ๒๕๕๙
>>กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๕๙
>>การแบ่งกลุ่มการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

>>รายละเอียดการโอนจัดสรรงปบระมาณโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑                  คลิ๊ก >> รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส่วนที่ 1 และ  ส่วนที่ 2                                                           


โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


           คลิ๊ก >> ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58   
           คลิ๊ก >> แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวน 118 แห่ง 

                             

            คลิ๊ก >> เอกสารคู่มือ "แนวปฏิบัติ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58  

                             

            คลิ๊ก >> powerpoint การประชุมสถานศึกษาตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58 

            คลิ๊ก >> หนังสือนำ การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าบ แบบ ง.241 << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รหัสงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการโดนจัดสรรงบประมาณสถานศึกษาขนาดเล็ก << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ << 


            คลิ๊ก >> หนังสือแจ้งสถานศึกษาตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58 จำนวน 118 แห่ง << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 58 << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่อสถานศึกษาขนาดเล็กฯ 3 กลุ่ม จำนวน 118 แห่ง ปี 58 << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 58 (กลุ่มเป้าหมาย/การจัดสรร งปม./กิจกรรม) << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ปี 58 << 
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ปี 58 (ไฟล์ Word .Doc) <<  

 

                      โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

            คลิ๊ก >> รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกาษา ปี 2557 <<
            คลิ๊ก >> รวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 2557 หน้า 1-58 << 
            คลิ๊ก >> รวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 2557 หน้า 59-122 << 

             คลิ๊ก >> หนังสือนำ การรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 229 แห่ง << 
             คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 229 แห่ง (ไฟล์ .PDF) <<  
             คลิ๊ก >> แบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 229 แห่ง (ไฟล์ .DOC) <<  

            คลิ๊ก >> การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจำนวน 206 แห่ง ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 <<
            คลิ๊ก >> แบบรายงาน โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 206 แห่ง (ไฟล์ Word) <<

            คลิ๊ก >> หนังสือนำ เรียนคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับภาค:ขอส่งคู่มือและเครื่องมือติดตามประเมินผลสถานศึกษาขนาดเล็ก << 
            คลิ๊ก >> หนังสือนำ เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษา 206 แห่ง : การติดตามปนะเมินผลสถานศึกษาขนาดเล็ก <<
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ <<
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภาคผนวกคู่มือการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ <<
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล <<
            คลิ๊ก >> ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2555-2556 <<
            คลิ๊ก >> เอกสารคู่มือ "แนวปฏิบัติการติดตามประเมินผล เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 << new1


            คลิ๊ก >> หนังสือนำแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปี 57 สถานศึกษา 229 แห่ง <<  
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 รายงานการโอน (แบบ ง.241) และรหัส GFMIS (ปวช.) <<
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 รายงานการโอน (แบบ ง.241) และรหัส GFMIS (ปวส.) <<
            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2 รายงานการโอน (แบบ ง.241) และรหัส GFMIS (ระยะสั้น) <<  
            คลิ๊ก >> รายละเอียดแผนการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 <<
            คลิ๊ก >> แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 <<                             


            คลิ๊ก >> หนังสือนำแจ้งสถานศึกษาตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ 229 แห่ง << 
            คลิ๊ก >> แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 <<
            คลิ๊ก >> รายละเอียดโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 57 <<          
            คลิ๊ก >> รายละเอียดแผนการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 << 
            คลิ๊ก >> แบบแสดงรายละเอียดแผน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ ปี 57 << 
            คลิ๊ก >> รายชื่อสถานศึกษาจำนวน 229 แห่ง <<                       โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

            คลิ๊ก >> สัมมนาวิชาการนวัตกรรมนวัตรกรรมสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 56 << 
            คลิ๊ก >> รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 56 <<
            คลิ๊ก >> การถอดเทปคำบรรยายพิเศษการเปิดงานสัมมนาวิชาการนวัตกรรมสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษา ปี 56 <<
            คลิ๊ก >>  แผ่นพับ โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปี 56 <<


                                   ฟฟฟฟฟฟ