คลิ๊ก >> รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ฯ << new1   

                            ____________________________________________________________________                        

                            คลิ๊ก >> หนังสือนำ ขอให้ส่งรายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ฯ << 
                            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ << 
                            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายชื่ออาชีพที่สถานศึกษเสนอ << 
                            คลิ๊ก >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานรายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่ฯ << 
                            ____________________________________________________________________

                           ____________________________________________________________________

                           คลิ๊ก >> หนังสือนำ ทบทวนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณฯ  ปี พ.ศ. 2558 << 
                           คลิ๊ก >> แบบรายงานกิจกรรม / โครงการ เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 << 
                           คลิ๊ก >> ข้อสังเกตโครงการที่ไม่สอดคล้องตามนโยบาย << 

                           ____________________________________________________________________

                           คลิ๊ก >> หนังสือนำ แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ  ปี พ.ศ. 2558 << 
                           คลิ๊ก >> แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ  ปี พ.ศ. 2558 << 
                           คลิ๊ก >> รายชื่อผู้เข้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ฯ รุ่นที่ 2 << 

____________________________________________________________________


คลิ๊ก >> สรุปการถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ทำหน้าที่สอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ <<

____________________________________________________________________


.