การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลของสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ผ่านระบบฯ eMENSCR | 90
 
 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลของสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคมา 2564 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว โดยได้รับเกียรติจากท่านยศพล  เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานในการเปิดการประชุม มีนางสาวก้านทิพย์  ชาติวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมฯ

ท่านยศพล  เวณุโกเศศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ท่านชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.)

ประธานในพิธีได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR เนื่องจากระบบนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสต์ชาติ และนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณในอนาคต ซึ่งสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ต้องให้ความสำคัญในการนำเข้าข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา

      

 

หลังจากพิธิเปิด ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์) มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับการเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ของประเทศ

      

 

วิทยากรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการนำเข้าข้อมูลโครงการ หรือการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยวิทยากรได้บรรยายถึงความเชื่อมโยงของแผนต่างๆ ที่อยู่ในระบบ eMENSCR และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และปัญหาที่พบจากการนำเข้าข้อมูลที่ผ่านมา และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าข้อมูล

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศกึษา ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้าระบบ eMENSCR ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อส่งต่อไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487