การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโ๕รงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 118
 
 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาโดยกลุ่มติดตามและรายงานผล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเรืออากาศโท สมพร  ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีนางก้านทิพย์  ชาติวงศ์  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำนเินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพิจารณาคัดจัดทำแผนการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำไปสู่การจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานศกึษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

  

การประชุมในครั้งที่ 1 นี้ มีผู้แทนจากสถานศึกษาจำนวน 13 แห่ง ข้าราชการบำนาญ 3 ท่าน และฝ่ายเลขา เข้าร่วมการประชุมและร่วมกันพิจารณาจัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

  

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ขอขอบพระคุณผู้แทนจากสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ รวมถึงบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม และทำให้มีกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ภาพ/ข่าว  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487