ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | 117
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีนายกิตติธัช สันธานเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน


 

ในโอกาสนี้ท่านยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวทักทายผู้แทนสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และมอบแนวทางในการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมการระดมความคิดในการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  

  

   

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ อาชีวศึกษาทวิภาคี และผู้แทนจากสถานศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดในการจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งการประชุม 2 วันนี้ ทำให้สอศ.มีเครื่องมือที่สมบูรณ์สอดคล้องกระบวนการ และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาต้องขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยศึกษานิเทศก์ ศูนย์อาชีวศึกษา และผู้แทนจากสถานศึกษา มา ณ โอกาสนี้

 

 

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487