การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการรายงานประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 229
 
 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการรายงานประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 

     

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายอรรถพล  สังขวาสี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีนายกิตติธัช  สันธานเดชา  ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน  

     

การประชุมครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่า่ยด้านการรายงานประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรายงานประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งมีความสำคัญที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรายานประเมินผลการดำเนินงานได้จริง 

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้ที่มาให้องค์ความรู้ได้แก่

นายปวริศร์  เปี่ยมวุฒินันท์ บรรยายในหัวข้อ ความร้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator 

นางสาววรรณสิริ  รินทร์ธราศรี และนายศราวุธ  แซ่ตั้ง  ใบรรยายในหัวข้อ

1.  การนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนด้วยกระบวนการ Data Visualization

2.การนำเสนอข้อมูลจำนวนมากเพื่อนำเสนอรายงาน

3. การประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ด้วยภาพสร้างสื่อนำเสนอรายงาน Infographic

4. เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อสร้างสื่อสำเสนอรายงาน InfoGraphic 

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487