ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนภาระงานการจัดการอาชีวศึกษา | 288
 
 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา จัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนภาระงานการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Bay windows @ sea hotel ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมีเรืออากาศโท สมพร  ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรวบรวมและจัดร่วมกันสนทนากลุ่มเพื่อสรุปข้อคิดเห็นจากการสนทนา  เพือนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับทราบและนำไปสุ่การแก้ไข

 

 

 

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านประชาคม จันทรชิต  หัวหน้าผูตรวจราชการกระทรวงศึกษา มาให้ความรู้ในเรื่องของนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศีกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564  และนางสุนันทา  พลโภชน์  ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ มาให้แนวทางในการนำเสนอ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

  

 

                    ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สอ.สอศ./สตอ.สอศ.

                    ข่าว : สตอ.สอศ.

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487