ประชุมข้าราชการการและบุคลากร สตอ. ครั้งที่ 2/2563 | 416
 
 

วันที่ 9 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา นำทีมคณะบุคลากรร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร.ก้านทิพย์  ชาติวงศ์ ในวาระดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้เชี่ยวชาญสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และร่วมประชุมระดับผู้บังคับบัญชา ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ สตอ. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม  

 

 

             ในเวลา 13.00 น. มีการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ 2564 ร่วมกัน

 

                         ที่มาภาพ/ข่าว  :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487