โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานสึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 233
 
 

            สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานสึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเซนทรา ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563  โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน 

ภาพ/ข่าว สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487