ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 313
 
 

   

 

               สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา โดยกลุ่มประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563

               การประชุมในครั้งนี้สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาได้รับเกียรติ์จากผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอรรถพล สังขวาสี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มประเมินผล (นายกิตติธัช  สันธานเดชา) เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม

  

  

               ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรส่วนกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากผู้แทน 16 หน่วยงาน รวมถึงผู้แทนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

    

  

               การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบออนไลน์ในการรายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา และมีการพัฒนารูปแบบการเสนอรายงานผลการดำเนินงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วย infographic

  

 

          

               โดยกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในช่วงแรกเป็นการบรรยายในเรื่องของการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของ สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกลุ่มประเมินผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ในช่วงถัดมาเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปี ขั้นตอนการเตรียมรูปภาพเพื่อใช้ในการประชุมการรายงานในหนังสือรายงานประจำปี ของ สอศ. โดย อาจารย์ปวริศ์ เปี่ยมวุฒินันท์

          ภาคบ่ายเป็นการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อ การพัฒนาการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ระบบออนไลน์ โดย นายธรรมนูญ  เวชวิทยาขลัง 

          ช่วงสุดท้ายของการประชุม จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานเครือข่ายการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน จากผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปรายความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

 

ที่มา : ภาพ  @ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

       ข่าว   @สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487