ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเรียนรู้ ในบททดสอบออนไลน์ กับหัวข้อ “การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” | 230
 
 


มาร่วมกันศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูน พัฒนาทักษะตนเอง (Reskill , UpSkill) และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในทุกที่ ทุกเวลา (Any Time , Any Where) ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งนำโดยท่านเลขา ณรงค์ แผ้วพลสง
จึง ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเรียนรู้ ในบททดสอบออนไลน์ กับหัวข้อ
“การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”
โดยทุกท่านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่
https://tinyurl.com/somporn2

ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์คะนนทดสอบมากกว่า ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง Email ที่ท่านได้กรอกไว้
***ทั้งนี้จำกัดสิทธิ์ วันละ 2000 คน เท่านั้น นะครับ***
ขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง
เราจะผ่านวิกฤติช่วงนี้ไปพร้อมกับการเรียนรู้ ด้วยกัน
---
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

 
 

เอกสารแนบ

 

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-5555 ต่อ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4000
  • กลุ่มประเมินผล 4005
  • กลุ่มติดตามและรายงานผล 4020
 เบอร์โทรสาร : 02-281-5487